شعری برای شروع

سادگی مهر و صــفا قانون انسان بودن است

کاش قانون هایــمان یک دم رعایـت می شدند

اشک های همدلی از روی مکر است و فریـب

کاش روزی چشمـهایمان با صداقت می شدند

گاهـــی از غــم می شــود ویـــــران دلــــــــم

کاشکی دلـها همه مردانه قسمت می شدند

یک روز رسد خوشی به اندازه کوه

یک روز رســــد غم به اندازه دشت

افسانه زندگی چنین اســــت گلم

در سایه کوه باید از دشت گذشت

 

متن و ترجمه آهنگ My Heart Will Go On از Celine Dion

Every night in my dreams
ﻫﺮ ﺷﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺎ ﻫﺎﯾﻢ

I see you. I feel you.
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻤﺖ ، ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

That is how I know you go on.
ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ

Far across the distance
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ

And spaces between us
ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ

You have come to show you go on.
ﺍﻭﻣﺪﯼ ﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ

Near , far , wherever you are
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﯾﺎ ﺩﻭﺭ ، ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ

I believe that the heart does go on
ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﻫﻨﻮﺯ ‏( ﺑﺮﺍﻡ ‏) ﻣﯽ ﺯﻧﻪ

Once more you open the door
ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﯼ

And you”re here in my heart
ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ

And my heart will go on and on
ﻭ ‏( ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻢ ‏) ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺗﭙﯿﺪﻧﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﻩ

Love can touch us one time
ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻮﻧﺪ

And last for a lifetime
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ

And never go till we”re one
ﻭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺸﯿﻢ

Love was when I loved you
ﻋﺸﻖ ﻓﻘﻂ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﻮﺩﻡ

One true time I hold to
ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻢ

In my life we”ll always go on
ﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ

Near , far , wherever you are
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﯾﺎ ﺩﻭﺭ ، ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ

I believe that the heart does go on
ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﻫﻨﻮﺯ ‏( ﺑﺮﺍﻡ ‏) ﻣﯽ ﺯﻧﻪ

Once more you open the door
ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮ

And you”re here in my heart
ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ

And my heart will go on and on
ﻭ ‏( ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻢ ‏) ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺗﭙﯿﺪﻧﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﻩ

There is some love that will not
go away
ﻋﺸﻘﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺭﻥ

You”re here , there”s nothing I fear ,
ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ، ﻭ ﻣﻦ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺳﯿﺪﻥ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ

And I know that my heart will go on
ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ‏( ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ ‏) ﺯﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ

We”ll stay forever this way
ﻭ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ


/ 2 نظر / 44 بازدید